شافت

شافت جرثقیل

جهت انتقال نیرو از گیربکس به چرخ‌ها در جرثقیل، از شافت استفاده می‌گردد. شافت‌ها دارای تنوع بسیار زیادی‌ هستند و بسته به محل استفاده و نیروی وارد به آن‌ها انتخاب می‌شوند. شافت قطعه‌‌ای است که دائما تحت بارگذاری است؛ جهت این بارگذاری‌ها نیز دائما تغییر می‌کند. از این‌رو جنس شافت بسیار مهم است زیرا باید بتواند این تغییرات نیرو را تحمل کند. در اثر تغییر جهت نیرو، شافت‌ها دچار ساییدگی و در برخی مواقع شکست می‌شوند. نیاز به بررسی و تعویض شافت‌ها در جرثقیل امری بدیهی است.