لنت

لنت جرثقیل

همان‌طور که می‌دانید در قسمت ترمز‌ها، لنت‌ها هستند که موجب کاهش سرعت می‌شوند. با توجه به ماهیت سایشی آن‌ها، به‌عنوان قطعات مصرفی محسوب می‌شوند. لذا پس از مدت زمانی معین نیاز به تعویض دارند. با توجه به محل استفاده از لنت‌ها،‌ جنس آن‌ها متفاوت است. لنت‌ها باید از ایمنی و استحکام بالایی جهت متوقف کردن  بار آویزان شده، برخوردار باشند.