کوپلینگ

کوپلینگ جرثقیل

 کوپلینگ، واسط بین دو قطعه‌ی دوار است. در جرثقیل‌ها برای اتصال موتور به گیربکس از کوپلینگ استفاده می‌گردد. مزیت استفاده از کوپلینگ، هنگام دمونتاژ سیستم برای تعمیرات، خودش را نشان می‌دهد؛ در صورت عدم وجود کوپلینگ، هنگام خرابی گیربکس یا موتور، باید کل مجموعه دمونتاژ شده تا قسمت معیوب تعویض گردد؛ اما در صورت استفاده از کوپلینگ، موتور یا گیربکس به صورت مجزا قابل دمونتاژ و تعویض‌ هستند.