سیستم ضد تصادم

سیستم ضد تصادم جرثقیل

در مواقعی که در سالن چند جرثقیل نصب شده و یا هنگامی که یک جرثقیل به دو کالسکه مجهز است، امکان برخورد وجود خواهد داشت. سیستم ضد تصادم با استفاده از مکانیزم نوری یا رادیویی از خطر برخورد جلوگیری خواهد کرد. انتخاب هریک از این دو مکانیزم با توجه به شرایط محیطی انجام می‌پذیرد. 

خبرنامه فیروزا

تماشا تحول در صنعت

اگر عضوی از خانواده صنعت ایران هستید و هنوز عضو خبرنامه فیروزا نشده‌اید، با پر کردن فرم، عضوی از خانواده فیروزا شده و خبرنامه را دریافت کنید.

فرم دانلود خبرنامه فیروزا

جهت دانلود خبرنامه