سیستم ضد تصادم

سیستم ضد تصادم جرثقیل

در مواقعی که در سالن چند جرثقیل نصب شده و یا هنگامی که یک جرثقیل به دو کالسکه مجهز است، امکان برخورد وجود خواهد داشت. سیستم ضد تصادم با استفاده از مکانیزم نوری یا رادیویی از خطر برخورد جلوگیری خواهد کرد. انتخاب هریک از این دو مکانیزم با توجه به شرایط محیطی انجام می‌پذیرد.