مونوریل

جرثقیل سقفی مونوریل جرثقیل مونوریل، در صنایع بسیار مورد استفاده است زیرا می‌توان آن را در هر گوشه‌ای از سالن استفاده نمود. از آنجا که مسیر حرکت این جرثقیل قابلیت ساخت سفارشی حتی به شکل قوس‌دار دارد، می‌توان آن را در همه جا استفاده کرد. در دیگر جرثقیل‌ها،‌ طول دهانه ثابت است و پل توسط […]